За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Небосвод и свободен

Следваща
Небосвод и свободен

"То­ва, ко­е­то но­си сво­бо­да за чо­веш­ка­та ду­ша, е Ис­ти­на­та. Стре­меж и коп­неж на чо­веш­ка­та ду­ша е да бъ­де сво­бод­на. То­ва е един ве­лик вът­ре­шен под­тик – не на обик­но­ве­ния чо­век, а на чо­ве­ка, у ко­го­то се е про­бу­ди­ло Бо­жес­т­ве­но­то съз­на­ние."
Учителят говори - Георги Радев (1900–1940)

"Искаш ли да имаш една сигурна мярка, помни: Всяко нещо, в което човек губи свободата си е зло! Всяко нещо, в което човек придобива свободата си, е добро! И тъй: Вложи истината в душата си и свободата, която търсиш, ще я придобиеш!"
Из "Свобода", Учителят говори - Георги Радев (1900–1940)

 

"Според мен, небето е съкровище, голямо богатство, до което се домогват само ония, които имат ключа за отварянето му. Ключът за небето е любовта."
Из "Единният живот", беседа на Учителя Беинса Дуно, 22 Март 1932 г., София

ВИЖТЕ ВСИЧКИ